Forretningsbetingelser Formula X Agency

1. Ordre, tilbud og aftalevilkår

1.1. Disse forretningsbetingelser for Formula X Agency ApS (”Forretningsbetingelser”) og eventuelle ordreformularer og/eller tilbud (samlet ”Ordre”), der er inkorporeret heri, fastlægger vilkårene for Formula X Agency (“Formula X”) leverance af ydelser til kunden (”Kunden”). Formula X og Kunden benævnes hver for sig en (”Part”) og samlet (”Parterne”). 

1.2. Ved indgåelse af enhver aftale om Formula X’ levering af konsulentydelser udarbejdes en Ordre, som i kombination med disse Forretningsbetingelser udgør Parternes samlede aftalegrundlag (”Aftale”). For klarhedens skyld, finder Kundens egne handelsbetingelser ikke anvendelse mellem Parterne.

1.3. Medmindre andet fremgår af en Ordre, er Formula X’ tilbud gældende i 14 dage efter datering, hvorefter det automatisk bortfalder, medmindre det rettidigt accepteres. 

2. Levering af ydelser og Kundens forpligtelser

2.1. Formula X tilbyder og leverer blandt andet konsulentydelser, projekter og andre leverancer indenfor marketing og dermed beslægtede fagområder på de i en Ordre anførte vilkår.

2.2. Formula X tilbyder rådgivning/sparring/konsulenttimer samt andre ydelser inden for følgende områder:

– Markedsføringsstrategi

– Kunderejser

– Marketing automation

– Konverteringsoptimering af hjemmeside

– Betalt annoncering på sociale medier

– Betalt annoncering på søgemaskiner

– E mail markedsføring

– SEO

2.3. De specifikke ydelser som Formula X skal levere til Kunden fremgår af den/de mellem Parterne indgåede Ordre(r) (”Ydelserne”). 

2.4. Formula X kan betinge sig adgang til Kundens hjemmeside og andet relevant materiale med henblik på at kunne levere Ydelserne. Det forudsættes at Kunden medvirker hertil samt at Kunden i øvrigt bidrager med de oplysninger og det materiale, som Formula X anmoder om.

2.5. Når Ydelserne er leveret og/eller når aftalen ophører, er Kunden berettiget til at bringe Formula X’ adgang til Kundens hjemmeside og andet materiale, som Formula X måtte have fået adgang til, til ophør.

2.6. Ydelserne leveres i henhold til betingelserne mellem Parterne indgåede Ordre.

2.7. Formula X foretager og gennemfører løbende opdateringer og orienteringer til Kunden mundtligt via telefon eller onlinemøder. Kunden er bekendt med, at en prisen der fremgår af en Ordre ikke indebærer skriftlige afrapporteringer.

2.8. Medmindre andet fremgår skriftligt, er Kunden selv ansvarlig for at levere billede og video materiale til annoncering. Kunden er også ansvarlig for lovligheden af det leverede billede og videomateriale, samtykke til behandling af persondata på datasubjekter samt sikring at materialet er fri for krænkelse af tredjemandsrettigheder. 

3. Abonnement og opsigelse 

3.1. En Ordres ikraftrædelsesdato fremgår af den givne Ordre og/eller det givne Tilbud. 

3.2. Ordre kan være underlagt en bindingsperiode, som fremgår af den givne Ordre og/eller det givne Tilbud. En Ordre og/eller det Tilbud er uopsigelig i bindingsperioden. 

3.3. Enhver af Parterne kan opsige denne aftale når som helst, når der ikke er nogen Ordre i kraft ved at give den anden Part 30 dages skriftligt varsel. Enhver af Parterne kan dog opsige denne Aftale eller enhver Ordre, hvis den anden Part: (a) mislykkes med at afhjælpe en væsentlig overtrædelse af denne Aftale inden 30 dage efter skriftligt varsel om sådan overtrædelse; (b) ophører med driften; eller (c) indgiver konkursansøgning og/eller bliver insolvent eller tages under rekonstruktion. 

3.4. Er der indgået en abonnementsaftale i en Ordre mellem Parterne fortsætter/fornyes en abonnementsperiode automatisk med en ny tilsvarende abonnementsperiode på samme vilkår efter udløbet af den første abonnementsperiode, medmindre Kunden forinden opsiger aftalen. Formula X er berettiget til at justere prisen fra forudgående periode med op til 7%. 

3.5. Formula X er berettiget til at justere prisen fra forudgående periode med op til 7%. Såfremt Kunden ønsker at opsige abonnementsaftalen, skal opsigelse meddeles skriftligt til Formula X senest 14 dage før et evt. abonnement periodens udløb. Formula X er berettiget til at justere prisen fra forudgående periode med op til 7%. 

3.6. I en eventuel opsigelsesperiode er Formula X forpligtet til at tilbagelevere Kundens materiale herunder adgange, som Formula X måtte have fået adgang til.

4. Priser og betaling

4.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt, er gældende priser de i en Ordre anførte priser og betalingsvilkår. Medmindre andet fremgår, er alle priser oplyst ex moms og andre omkostninger.

4.2. Formula X har ret til med 14 dages varsel at regulere sine priser med virkning for efterfølgende abonnementsperioder.

4.3. Medmindre andet fremgår af en Ordre, afregner Formula X månedligt forud for én måned ad gangen, således at Kunden inden en måneds udgang modtager en faktura dækkende den kommende måneds honorar.

4.4. Såfremt Kunden rekvirerer arbejde/konsulentydelser hos Formula X, som ikke omfattes af en Ordre og/eller abonnementsaftalen, afregnes særskilt herfor med 1.200 kr. ex moms pr. time. 

4.5.Formula X’ betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato.

4.6. Ved forsinket betaling pålægges morarente med 2 % pr. påbegyndt måned.

4.7. Ved forsinket/manglende betaling er Formula X berettiget til at standse arbejdet og/eller tilbageholde aftalte konsulentydelser indtil at Kunden har betalt.

4.8. Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen uden yderligere varsel overgår til inkasso.

5. Misligholdelse og reklamation

5.1. Det betragtes som misligholdelse fra Kundens side, såfremt Kunden ikke som beskrevet bidrager med materiale eller oplysninger, eller såfremt Kunden ikke giver Formula X adgang til hjemmeside eller andre systemer/platforme.

5.2. Det betragtes som misligholdelse, såfremt Kunden udebliver med sine betalinger, hvilket i givet fald berettiger Formula X til at standse arbejdet og/eller tilbageholde aftalte konsulentydelser indtil at Kunden har betalt, alternativt er Formula X berettiget ophæve aftalen og rejse krav om betaling for den resterende del af abonnementsperioden.

5.3. Ved mistanke eller konstatering af mangler/ikke-kontraktmæssige forhold, er Kunden forpligtet til at reklamere skriftligt straks og uden ugrundet ophold. Kunden fortaber retten til at reklamere, såfremt der reklameres senere end 14 dage efter at mistanken/manglen/forholdet er opstået. Formula X har afhjælpningsret og -pligt.

6. Ansvarsbegrænsninger

6.1. Formula X yder ikke performance-garanti og kan derfor ikke gøres ansvarlig for manglende eller svigtende resultater/performance i forhold til fx SEO-placeringer, Google Ads, Facebook, LinkedIn, lead kvalitet, automation system eller hjemmeside. Ved indgåelse af aftale om SEO vil Formula X arbejde for at forbedre Kundens placering/rating på Google, men Formula X kan ikke garantere bestemte placeringer/resultater, ligesom at Formula X ikke afgiver andre garantier under Aftalen.

6.2. Formula X er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed – som Kunden måtte få på grund af eventuel forsinket, manglende eller mangelfuld ydelse.

6.3. Formula X er ikke ansvarlig for forsinkelse eller mangler, som skyldes forhold, fejl eller forsømmelser hos tredjemand, såsom hostingvirksomheder eller andre leverandører. 

6.4. Formula X kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller afslag, som overstiger den samlede værdi af Kundens betalinger til Formula X inden for de seneste tolv (12) måneder fra kravets opståen.

6.5. I det omfang Formula X måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand som følge af ethvert forhold, der kan tilskrives Kunden, herunder handlinger og/eller undladelser, er Kunden forpligtet til at holde Formula X skadesløs i det omfang. 

6.6. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter Aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse: Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som Parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft midler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

6.7. Den Part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden Part om begivenhedens opståen og ophør.

6.8. Begge Parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

7. Persondata

7.1. Kunden bekræfter, at Kunden har sikret at Formula X kan indsamle persondata hos Kunden, herunder navne, adresser, CVR-numre, telefonnumre, e-mailadresser og adgangskoder m.v. i forbindelse med udførelse af arbejdet.

7.2. Oplysningerne anvendes udelukkende til gennemførelsen af aftalen og med henblik på at kunne levere konsulentydelser af højst mulig kvalitet. Oplysningerne gemmes mens aftalen er i kraft og eventuelt i en passende periode efter aftalens ophør, men slettes derefter.

7.3. Som registreret Kunden har du ret til at få indsigt, gøre indsigelse mod behandling, rette og slette den data, som opbevares samt få data udleveret i digital form.

7.4. Det er Kundens ansvar at sikre, at Kundens hjemmeside, profiler på sociale medier m.v. lever op til de krav, som stilles i databeskyttelseslovgivningen, og Formula X påtager sig intet ansvar herfor.

8. Lovvalg og værneting

8.1. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser mellem Formula X og Kunden skal afgøres efter dansk og kan indbringes for de almindelige danske domstole ved Formula X’ hjemting.